ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

Η EasyCoffee από την αρχή λειτουργίας της προσπαθεί να πετύχει υψηλούς στόχους με αυστηρά πάντα κριτήρια.

Έτσι εφαρμόζει το σύστημα ISO 22000 (πρώην HACCP) κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 και το σύστημα πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 9001, τα οποία είναι προληπτικά συστήματα διασφάλισης της ασφάλειας στα τρόφιμα και στα σημεία που έρχονται σε επαφή με αυτά, που αναγνωρίζει τους κινδύνους και καθορίζει τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, στα οποία μπορούν να ελεγχθούν οι πιθανοί αυτοί κίνδυνοι.

Έτσι από τη μία πλευρά επιλέγει προμηθευτές προϊόντων οι οποίοι να διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα τόσο στα προσφερόμενα είδη τους όσο και στον τρόπο συντήρησης και διακίνησης αυτών. Από την άλλη χρησιμοποιεί τους ιδανικότερους τρόπους τόσο για την μεταφορά των προϊόντων προς τους αυτόματους πωλητές, η οποία γίνεται με φορτηγά ψυγεία και κάτω από αυστηρές και ελεγμένες θερμοκρασίες, όσο και την περιοδική συντήρηση των μηχανημάτων έτσι ώστε αυτά να δουλεύουν άψογα καθ’όλη την διάρκεια λειτουργίας τους.

Έτσι μια φορά την εβδομάδα (κατά προτίμηση την Παρασκευή —αλλιώς, όπως ορίζει ο συντονιστής HACCP) διενεργείται συστηματικός καθαρισμός κάθε αυτόματου πωλητή με τη χρήση νερού και κατάλληλου βιομηχανικού απορρυπαντικού-απολυμαντικού. Τα καθαριστικά που χρησιμοποιούνται είναι απολύτως άοσμα για την αποφυγή μετάδοσης επικίνδυνων οσμών στα αποθηκευμένα τρόφιμα. Στην περίπτωση που η συσκευή περιέχει τρόφιμα διατηρούμενα υπό ψύξη, αυτά μεταφέρονται, όσο διαρκεί ο καθαρισμός, στο φορητό ψυγείο του οχήματος. Εκεί όπου απαιτείται γίνεται αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού. Ελέγχεται και καθαρίζεται, όταν υπάρχει, ο κάδος υπερχείλισης, και ανανεώνονται τα τυχόν υπάρχοντα φίλτρα του άνθρακα (στο δίκτυο παροχής νερού ) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό έχει τις προδιαγραφές του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Τέλος εβδομαδιαίος είναι ο συστηματικός (ξηρός) καθαρισμός των κεντρικών αποθηκευτικών χώρων της εταιρείας.

Με πρωτοβουλία του συντονιστή HACCP και συντονιστή του συστήματος ISO γίνεται έκτακτος καθαρισμός, όταν συντρέχει ειδικός λόγος (π.χ. αλλοίωση ή καταστροφή συσκευασίας αποθηκευμένου τροφίμου).

 

Δείτε εδώ τα Πιστοποιητικά για το Σύστημα Διαχείρισης της εταιρείας μας: